Search results


  1. L

    MIUI 10.3 9.1.24/26

    Chiếc Redmi 5 plus của tôi có một giấc ngủ sâu, máy thức 24/24 rất tốn pin và nóng và tôi hy vọng nhóm eu sẽ khắc phục tình trạng này.
  2. L

    MIUI 10.3 9.1.24/26

    Redmi 5 plus của tôi bị lỗi deep sleep máy thức 24/24 rất nóng máy và tốn pin mong đội ngũ eu khắc phục tình trạng này