How enable Camera2 Api on the Mi 6X?


Mar 24, 2019
5
3
Is there a way to enable Camera2 Api in version 9.5.30 on the Mi 6X?

Gửi từ MI 6X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk